Uw directe verbinding met ons

Contact informatie

Bedankt

Contact Formulier

Taal

De TEN31 Bank AG verwerkt bij de uitvoering van haar taken persoonsgegevens. Met dit privacy statement wil TEN31 Bank AG u informeren over de gegevens die TEN31 Bank AG verzamelt en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

TEN31 Bank AG is een verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). TEN31 Bank AG behandelt de persoonsgegevens die zij verwerkt met grote zorgvuldigheid. TEN31 Bank AG sluit zich daarbij aan bij de beginselen van de AVG. Dat betekent onder meer dat TEN31 Bank AG niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig. Ook beveiligt TEN31 Bank AG persoonsgegevens goed. Daartoe treft TEN31 Bank AG fysieke maatregelen (bijvoorbeeld door documenten op te slaan in afgesloten kasten), logische maatregelen (bijvoorbeeld door de toegang tot persoonsgegevens te beperken), technische maatregelen (bijvoorbeeld encryptie) en procedurele maatregelen (bijvoorbeeld door bewustwordingsprogramma’s voor medewerkers over zorgvuldige omgang met informatie).

Samenvatting Wij vinden uw privacy belangrijk. Om u privacy te waarborgen hanteert TEN31 Bank AG hoge beveiligingsstandaarden en strikte procedures. Daarnaast zij wij terughoudend met het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

Gebruik van uw persoonsgegevens Voor onze dienstverlening is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken, naast contactgegevens verwerken wij vooral gegevens over uw inkomens- en vermogenspositie. Na afloop van onze dienstverlening, bijvoorbeeld het moment dat een financiering afloopt, bewaren wij uw persoonsgegevens nog twee jaar. Mochten wij het zinvol vinden uw persoonsgegevens langer te bewaren dan nemen wij hierover met u contact op.

Vertrekken van persoonsgegevens aan derden TEN31 Bank AG koopt diensten in van derden. In sommige gevallen krijgen deze derden de beschikking over persoonsgegevens van TEN31 Bank AG. Deze derde partij kan hiervoor verwerker zijn, zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke of gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. In alle gevallen zal TEN31 Bank AG met een dergelijke partij een overeenkomst aangaan waarin verantwoordelijkheden voortkomend uit de AVG worden vastgelegd. Werknemers van dienstverlenende organisatie dewelke toegang krijgen tot informatie of waarde (van TEN31 Bank AG) kunnen onderworpen worden aan een screening. In geval inhuurkrachten onder gezagsverhouding van TEN31 Bank AG manager staan dan zijn de zijn dezelfde verwerkingen van toepassing als voor werknemers.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, corrigeren of aanvullen Wij zijn open over wat wij met u persoonsgegevens doen en vinden het belangrijk dat deze correct zijn. U heeft daarom de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens wijzigen, corrigeren of aanvullen. Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u door bezwaar te maken een beroep doen op uw recht van “vergetelheid”

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.